ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

banner pr

สทศ. จัดสอบ O-NET รอบพิเศษ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562
สมัครสอบวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563
ชำระเงิน 3-10 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 20.00 น.)
ค่าสมัครสอบ : วิชาละ 100 บาท

🖍ขอให้โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่ไม่ได้เข้าสอบในรอบปกติ และมีความประสงค์จะสมัครสอบรอบพิเศษ ได้สมัครสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด

สมัครสอบ O-NET รอบพิเศษฯ ได้ที่ ⬇️
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/215