ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

banner pr

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2562
ในระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2563 รายละเอียดตารางสอบ งานวัดผลประเมินผลฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จะดำเนินการแจ้งให้หัวหน้าห้องมารับในลำดับต่อไป